algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Film Tale heeft het recht om een opdracht te weigeren of af te breken, als daar een reden voor is.
1.2 Film Tale mag de Algemene Voorwaarden ten alle tijden aanpassen zonder de klant daarvan op de hoogte te stellen.
1.3 Bij het aangaan van een opdracht door de klant, dient deze de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en er akkoord mee zijn gegaan.
1.4 Film Tale heeft het recht om al het werk te plaatsen op de website of social media.

ARTIKEL 2. OFFERTES

2.1 De offertes van Film Tale zijn in welke vorm dan ook geheel vrijblijvend. Film Tale kan een offerte intrekken zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperte geldigheidsduur.
2.2 Een offerte wordt opgesteld op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor voorbereiding, opname, editting en het materiaal.
2.3 Een offerte is een indicatie van de prijs. De werkelijke prijs kan afwijken als daar een goede reden voor is.

ARTIKEL 3. REIS EN VERBLIJF

3.1 Reis- en verblijfkosten zijn additionele kosten. De kosten zullen per opdracht in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
3.2 Voor gereden kilometers rekent Film Tale een vergoeding van € 0,19 per kilometer.

ARTIKEL 4. BETALING

4.1 De betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen (tenzij anders afgesproken).
4.2 Bij het niet nakomen van de overeenkomst zijn de incassokosten voor de opdrachtgever.

ARTIKEL 5. VERANTWOORDELIJKHEID

5.1 Film Tale is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de gemonteerde video’s en claimt geen eigenschap van eventueel gebruikte audio.
5.2 Op locatie is de klant verantwoordelijk voor de veiligheid en welzijn van de medewerker(s) van Film Tale.
5.3 Wanneer er apparatuur beschadigd of defect raakt, als gevolg van de omstandigheden van de locatie, de gasten of bezoekers, behoudt Film Tale zich het recht voor de schade te verhalen op de klant.
5.4 Als Film Tale, door welke oorzaak dan ook, de levertijd overschrijdt, geeft het geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6. AUTEURSRECHT

6.1 Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van Film Tale.
6.2 Het werk van Film Tale mag nooit zonder toestemming worden veranderd of zonder vermelding van onze naam worden uitgegeven.
6.3 De opdrachtgever krijgt pas na betaling toestemming om het werk openbaar te maken. Het werk van Film Tale mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of uitgezonden worden zonder onze toestemming. Deze exploitatierechten kunnen worden gekocht.